Bygdegården som inte blev av

Den 14 februari 1944 samlades en kommitté i Sockenstugan i Väsby för att diskutera Väsby bondeorganisations bygdegårdsfråga.

Väsby Bygdegårdsförening

I stadgekommittén invaldes Ivar Johansson, Rosenhill, Erik Larsson, Väsby, Hugo Svensson, Ingelsträde, och Erik Jönsson, Gössarp. Mötet leddes av Erik Larsson. Sekreterare var Erik Jönsson.

Kommittén beslöt att kalla alla intresserade till ett möte i Sockenstugan i Väsby den 24 februari 1944 kl. 6 em.

Vid detta möte beslöts att utse en interimsstyrelse bestående av 14 medlemmar.

Beslut också att bilda en bygdegårdsförening med namnet Landsbygdspartiet Bondeförbundets och Svenska Landsbygdens Ungdomsförbunds Väsbyavdelningars byggnadsförening u.p.a.

Vidare beslöts att teckna postgirokonto och att teckna andelar. 122 andelar tecknades under första mötet.

Den 22 mars 1944 bildades Väsby Bygdegårdsförening. Mötet ansåg det tidigare namnet var alldeles för långt och krångligt. Beslöts att utöver Bondeförbundets och SLU-avdelningarna även SLKF, kvinnliga avdelningen) skulle ha en ledamot i styrelsen. Styrelsen skulle bestå av nio personer.

D en 9 januari 1945 diskuterades ritningar och i februari 1945 kom två kostnadsförslag 150.360 kr. och 146.360 kr. Skulle man inte ha källare kunde kostnaderna reduceras med 22.000 kronor.

Den 20 juni 1947 diskuterades de höga nybyggnadskostnaderna. Diskuterades även ett inköp av Stadshotellet i Höganäs som var till salu för 350.000 kronor. Priset för högt för att vara aktuellt.

Inbjudan från Bygdegårdarnas Riksförbund om att bilda distrikts organisation.

Fortfarande ingen konstruktivt angående byggnation.

Styrelse och årsmötesprotokoll från 1947 och fram till 1954 innehåller enbart ekonomiska redovisningar och stadgeenliga val. Någon berättelse om byggnation finns inte.

4 februari 1954 får styrelsen återigen uppgift om att lösa lokalfrågan.

På årsmötet den 6 februari 1954 beslöts att ta kontakt med andra föreningar för att "lösa samlingslokalfrågan i Väsby, alternativt med anslag från stat och kommun".

Den 16 februari 1956 började styrelsen att tveka i sitt syfte. Då diskuterades ingående alternativen som böndernas egen organisations lokal eller gemensamt för alla organisationer i bygden. Röster för och emot. Enades om en undersökning av intresset inom berörda organisationer för ett samgående. Bygdegårdens medlemmar borde då sammankallas för att ta ställning i frågan.

Den 7 febrauri 1957 hade årsmötet fått hjälp av en konsulent från Riksförbundet. Han redogjorde för de övergripande förutsättningarna. Återigen blev den en livlig diskussion om möjligheterna. Frågor och påståenden var många! Skulle man bygga till kommunalhuset? Alströmerparken var förstörd genom byggandet av ishockeybanan. Finansierandet klarar vi aldrig. Lokalen kan användas som kommunen gymnastiksal. Beslöts att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan ifrågakomma.

6 februari 1960 diskuteras en ombildning av föreningen från ekonomisk förening, inte minst skattetekniskt. Samtidigt ifrågasattes behovet av lokal eftersom Prästgården ställt S:t Andreassalen till allmänt förfogande. I Väsby Storkommun fanns också Vikens Hemgård i Viken. Diskuterades en anslutning till Vikens Hemgård.

Vid årsmötet den 8 februari 1960 diskuteras den svårlösta lokalfrågan. Styrelsen föreslog ett samarbete med Vikens Hemgård. Jörgen Wessne erinrade om att han och 7 övriga personer inköpt f.d. Ungdomshemmet i Väsby att användas som samlingslokal. Han önskade låna pengar av bygdeföreningen för upprustning av lokalen. Förslag framkom att det skulle tas från Framtidsfonden. Sven Wegelid som förvaltade Framtidsfonden redogjorde för sammanslagning av SLU-föreningarna och att de i samband med detta placerat 3.000 kronor från Framtidsfonden i Kullaparken.

Årsmöte 7 februari 1961.

Ingen överenskommelse gjord med Vikens Hemgård. Förslag(Greta Nelson) att bygga i Strandbaden eftersom hotell Strandbaden var till försäljning och skulle övergå till andra ändamål. Förslag att engagera sig i Tomtelund i Jonstorp som byggts under 1930-talet var inte uppmuntrande.

Styrelse 13 febr. 1962. Då tomten vid Alströmer är tämligen värdelös som odlingsbar jord och då det finns tidigare inköpta dräneringsrör föreslås förberedelse för dränering.

Årsmöte 19 februari 1962. Inget besked från Vikens Hemgård. Besvär med tomtförhållandena. Likvidation skymtades. Förslag om att dränera tomten fick ett motförslag, nämligen att sälja tomten. Utreda frågan.

Årsmöte en 25 februari 1963.Vikens Hembygdsförening hade inte hört av sig. Bristande intresse, inget att räkna med. Alströmergårdsfrågan togs upp. Följande omdömen saxade ut protokollet: Alströmergården tycks har en uppgift att fylla, har planer på att utvidga. Bygdeföreningen undersöka möjligheten till samarbete på bred bas med sunda ekonomiska principer. Ett utvidgat förslag till utvidgningen på Alströmergården hade inte inkommit. Alströmergården har vid sin tillblivelse 1960 lånat 17.000 kronor av SLU:s Framtidsfond att enligt beslutförräntas med gällande inlåningsränta. Någon ränta hade dittills inte erlagts. Jörgen Wessne(intressent i Alströmergården): Vi har erbjudit ränta men fått besked om att det ställs på framtiden.

Sigvard Olsson, intressent i Alströmergården deklarerar att man köpt lokalen för idrottens behov, men att man upplåter den billigt till utomstående. Måste vara försiktig med ekonomin.

Ville ha besked om Alströmergårdens finanser och behovet av restaurering. Bland annat köket är i behov. Beslut att utse en kommitté.

Styrelsemöte 11 mars 1964. Beslöts att föreslå årsmötet att sälja förenings tomt, Väsby 14:3 till Väsby kommun för en summa av 25.000 kronor. Slutliga beslutet om försäljning för 28.135 kronor togs den 18 juni 1965.

Årsmöte den 29 mars 1966 beslöts att låta Väsby Bygdegårdsförening skulle träda i likvidation .

Den 11 februari 1969 höll sammanträde med Väsby Bygdegårdsförening i likvidation på Stadshotellet i Höganäs. Beslöts att förklara föreningen upplöst.

Närvarande: Erik Larsson, Sven Svensson, Jörgen Wessne, Bengt Andersson, Sven Gustavsson, Hugo Svensson.

Utplockat ur Protokollsbok Väsby Bygdeförening 1944-1969.

Protokollsböcker och kassaböcker finns förvarade i f.d. Kullens Lantbruksklubb Bygdearkiv i Väsby. Fastighetsbeteckningen Väsby 14:3

Personlig sammanfattning: Inledningsvis var det många som var intresserade av att satsa pengar i andelar i Väsby Bygdegårdsförening. Tidigt gick man in och köpte en tomt lämplig för att bygga på Väsby 14:3. Men sedan hände inte så mycket mer. Meningarna var många. Till synes ingen eldsjäl som vågade ta chanser och ta initiativ. Man gick över till att samarbeta, men av det blev inget.

Erik Larsson var ordförande vid samtliga sammanträden. Erik Jönsson skrev protokoll ända in till sin död 1963.

SLU hade en god ekonomi och lånade ut pengar till Alströmergården och satsade i Kullaparken.

Inge Jolfson